Filtry i reguły przejść - poradnik

Zasady tworzenia filtrów
Podstawowe informacje i wskazówki

1) Wszystkie pytania w ankiecie domyślnie są POKAZYWANE

2) Pytanie, do którego prowadzi filtr jest domyślnie UKRYTE

3) Pytanie, do którego prowadzi filtr jest pokazywane lub ukrywane zależnie od zaznaczonych odpowiedzi/kombinacji odpowiedzi

4) Do jednego pytania/odpowiedzi należy tworzyć jeden filtr. Jeśli chcemy utworzyć filtr od kilku pytań - każde z tych pytań umieśćmy w oddzielnym WARUNKU

5) Pytania filtrowane (akcje) należy umieszczać na innej stronie ankiety niż pytanie filtrujące.

6) Filtry działają po każdej zmianie zaznaczenia odpowiedzi w ankiecie.

7) Tworzenie filtrów seryjnych do odpowiedzi odbywa się w zmienionej formie - należy wybrać akcję: Filtr seryjny i nie ustawiać żadnego warunku (patrz niżej).

8) Ustawiaj filtry jednokierunkowe tj. np. tylko z warunkiem "jeśli wybierze" i akcją "pokaż" niż kombinacje.

9) Nazywaj filtry stosując:
a) numerację pytań z kwestionariusza lub ankiety
b) opisując akcje np. pokaż P1 lub opisując warunki np. jeśli zaznaczy w P1 odp. 2, P1=3 etc.
c) opierając się na treści pytań np. pokaż pytanie: Marka samochodu

Stosując powyższy sposób opisywania filtrów, łatwiej zdiagnozujesz ew. problem lub szybciej Ci w nim pomożemy.

10) Staraj się nie używać odpowiedzi: "Nie dotyczy" jeśli możesz ustawić filtr

11) Uważaj na odpowiedzi wykluczające/blokujące np. Żadne z powyższych. Częstym błędem jest takie zaprogramowanie filtra, że w skrajnym przypadku pojawia się wyłącznie odpowiedź wykluczająca np. Trudno powiedzieć lub Żadne z wymienionych

12) Staraj się unikać sytuacji, gdy w pytaniu filtrowanym może się wyświetlić tylko jedna odpowiedź, która jest wymuszana np. Którą markę najbardziej lubisz i tylko jedna odpowiedź jest możliwa do zaznaczenia. To pytanie nie powinno się w ogóle pojawić i należy zastosować warunek: jeśli wybierze co najmniej 2 odpowiedzi to pokaż pytanie.

13) Każdy filtr należy ZAPISAĆ korzystając z opcji ZAPISZ FILTR. Uwaga: ustawienia filtrów nie są ZAPISYWANE AUTOMATYCZNIE jak w przypadku ustawień struktury ankiety.

Akcja - efekt działania warunku


Ogólnie o akcjach

Akcje, zwane także potocznie filtrami (do poszczególnych elementów ankiety), mogą być stosowane do:
1) Pytań
2) Odpowiedzi
3) Wierszy
4) Kolumn
5) Elementów przenoszonych drag&drop (dotyczy pytań drag&drop)
6) bloków pytań, stron ankiety
7) ekranu z komunikatu z zakończeniem lub z komunikatem dla niezakwalifikowanych (Screenout).Przegląd typów akcji.
Opcja Akcji: Wykonaj akcję:


Akcja Pokaż/Ukryj

Najpopularniejszy typ akcji: pokaż/ukryj można stosować do wszystkich wymienionych wyżej elementów poza ekranami zakończenia.

Akcja Przeskocz do

Ten typ akcji wykorzystywany może być tylko do: Pytań, Bloków pytań, stron, ekranów zakończenia.

Akcja Screenout

Ten typ akcji stosujemy wyłącznie do odrzucenia respondentów z ankiety i przeniesienia ich na ekran Screenout(Kliknij aby powiększyć)


Kolorem czerwonym zaznaczono dodawanie dodawanie kolejnych akcji.

Opcja Akcji: Akcja dotyczy:


W zależności od wyboru Typu akcji możliwe jest ustawienie akcji do wybranych elementów ankiety np. pytań, odpowiedzi, stron. Domyślnie ustawione jest pytanie jako element filtrowany. W przypadku dodania kilku pytań w ramach filtra, każde z nich należy dodać do oddzielnej akcji. W przypadku odpowiedzi z jednego pytania, można wykonać te ustawienie w ramach jednej akcji wskazując, które odpowiedzi mają się pojawić

(Kliknij aby powiększyć)


Zgodnie z powyższym - po spełnieniu warunku pojawią się 3 zaznaczone odpowiedzi w pytaniu P2.

Filtr seryjny


Filtr seryjny jest specjalnym przypadkiem filtru do odpowiedzi, gdy chcemy zachować logikę: jeśli wybierze odpowiedź 1 w P1 pokaż odpowiedź 1 w P2, jeśli 2 to pokaż 2 itd.
Zamiast tworzyć pojedyncze filtry, zalecamy zastosowanie filtru seryjnego, gdzie wskazujemy, ile odpowiedzi ma być filtrowanych.

Aby utworzyć filtr seryjny wybierz Akcja dotyczy: Seryjne odpowiedzi (1). Następnie określ czy mają się ukryć czy pokazać (2). Czy chcesz by po spełnieniu warunku tj. zaznaczeniu dowolnej ze wskazanych przez Ciebie odpowiedzi, pytanie filtrowane się pojawiłp (3). W końcu wskaż pytanie, od którego ma nastąpić filtrowanie (4) oraz które odpowiedzi wchodzą w skład filtru seryjnego (6). Jeśli pytanie zawiera kolumny lub wiersze lub inne elementy, możesz także wskazać te elementy zamiast odpowiedzi (5). Po czym wskaż do których pytań ma nastąpić filtrowanie (7) i do jakich elementów (8). Możesz od razu utworzyć filtry do kilku pytań jednocześnie!

(Kliknij aby powiększyć)


Uwaga: ten filtr nie wymaga tworzenia żadnych dodatkowych warunków. W przypadku dodania dodatkowego warunku - filtr seryjny będzie spełniony, gdy najpierw będzie spełniony warunek.

Przyjrzyjmy się ustawienion poniższego filtra seryjnego:

(Kliknij aby powiększyć)


W powyższym ustawieniu nastąpi filtrowanie czterech pierwszych odpowiedzi w pytaniu P2 przez cztery pierwsze odpowiedzi z pytania P1. Czyli jeśli respondent wybierze w ankiecie odpowiedzi 1 i 3, w P2 pojawią się odpowiedzi 1 i 3, nie pojawią się odpowiedzi na pozycjach 2 i 4 i pojawią się (o ile są) odpowiedzi 5,6,7 itd. Pozwala to na zastosowanie dodatkowych odpowiedzi ucieczkowych np. inne, jakie, trudno powiedzieć, żadne z wymienionych w obu pytaniach. Po zapisaniu filtr seryjny jest widoczny na przeglądzie filtrów jn.

(Kliknij aby powiększyć)
Warunek - co ma się stać by wykonała się Akcja

Warunki w filtrze - ogólnie


Warunek jest elementem składowym każdego filtru z wyjątkiem filtru seryjnego. W warunku określasz, które odpowiedzi z pytania filtrującego/warunkowego ma wybrać osoba wypełniająca ankietę, by zadziało się zdarzenie wskazane w akcji.

Jeden filtr może zawierać:
1) 1 warunek
2) 2 lub więcej warunków znajdujących się w jednym bloku warunków
3) 2 lub więcej warunków znajdujących się w kilku jednopoziomowych blokach warunków
4) 2 lub więcej warunków znajdujących się w kilku róźnopoziomowych blokach warunków
4) 0 warunków jeśli jest filtrem seryjnym do odpowiedzi - w tym wypadku wszystkie ustawienia wykonuje się z poziomu Akcji


(Kliknij aby powiększyć)


Ustawienia warunku zawierają:

1) Nazwę grupy warunków (opcjonalnie)
2) Nazwę warunku (opcjonalnie) - wyświetlającą się na przeglądzie filtrów. Zalecamy opisywać warunki poprzez numer pytania i np. wskazanie odpowiedzi np. P1=2,3,4.
3) Wybór pytania, od którego ma być wykonany warunek. Możliwe do wybrania są wszystkie pytania, które nie są ukryte
4) Wybór rodzaju elementu ankiety np. lista odpowiedzi, wiersze, kolumny, odpowiedzi wykluczające. System automatycznie sprawdza, czy dany element znajduje się we wskazanym pytaniu
5) Opcja czy dane ustawienie ma być wybrane, czy nie wybrane
6) Czy ustawienie dotyczy wszystkich wskazanych odpowiedzi, czy jednego czy określonej zaznaczonej liczby odpowiedzi
7) Wybór konkretnych odpowiedzi, po zaznaczeniu których warunek jest spełniony i akcja się wykona lub nie wykona
8) Wybór relacji między warunkami jeśli utworzyliśmy co najmniej 2 warunki w ramach jednej grupy warunów. Domyślnie ustawienie: wszystkie warunki muszą zostać spełnione.

Filtr z jednym warunkiem


Filtr z jednym warunkiem jest domyślną postacią filtra. Po wybraniu opcji tworzenia filra, zawsze pojawia się kreator tworzenia warunku.

Na poniższym przykładzie tworzymy warunek od pytania wielokrotnego wyboru, który zadziała (zostanie spełniony), gdy respondent zaznaczy odpowiedź 1 lub 3 lub 4. Warunek się również spełni, gdy zostaną zaznaczone odpowiedzi 1 i 3, 1 i 4, 3 i 4, 1 i 3 i 4. Warunek nie spełni się jeśli nie zostanie wybrana żadna z odpowiedzi 1,3,4.

(Kliknij aby powiększyć)


Jeśli chcemy by warunek był spełniony, gdy respondent zaznaczy wszystkie zaznaczone odpowiedzi - wybierzmy opcje: Respondent wybierze Wszystkie zaznaczone odpowiedzi.

Jeśli chcemy by warunek był spełnoiny, gdy respondent zaznaczy określoną liczbę odpowiedzi np. max 2, wybierzmy opcje: Respondent wybierze Określ liczbę odpowiedzi i uzupełnijmy pola min i max.

(Kliknij aby powiększyć)


Na powyższym przykładzie warunek zostanie spełniony, gdy respondent wybierze 2 odpowiedzi spośród 1,3,4. Jeśli wybierze tylko odpowiedź 1 lub wszystkie odpowiedzi 1,3,4 - warunek nie będzie spełniony.
Zalecamy korzystanie z tej opcji w sytuacji, gdy istnieje możliwość wyświetlenia tylko jednego elementu kafeterii/odpowiedzi w pytaniu filtrowanym. Aby uniknąć tej sytuacji, ustawmy filtr w postaci: pokaż pytanie, jeśli wskaże co najmniej 2 zaznaczone odpowiedzi.

Filtr z więcej niż jednym warunkiem