Warunki korzystania z serwisu Ankieteo

01
Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
  Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z Systemu ankietowego Ankieteo,
  Kreatorze – rozumie się przez to kreator ankiet „Ankieteo”,
  Serwisie - rozumie się przez to Serwis Ankiteo.pl,
  Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do kreatora „Ankieteo” Serwisu,
  Firmie – rozumie się przez to podmioty posiadające osobowość prawną
  Operatorze - rozumie się przez to firmę SW Research Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Irysowej 18C w Warszawie, KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS. NIP: 7010357799, REGON: 146364186
02
Postanowienie ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Kreatora.
 2. Zamawiając usługę, Użytkownik lub Firma potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Użytkownika lub firmę z systemu z powodu złamania postanowień niniejszego regulaminu.
03
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej
 1. Serwis przeznaczony jest do tworzenia dowolnych ankiet online celem przeprowadzenie badania określonej grupy docelowej. Użytkownik lub Firma może dowolnie definiować ankiety zgodnie z potrzebami przeprowadzanych badań z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
 2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Kreatora mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora funkcjonalności Kreatora. Usługą płatną jest możliwość korzystania z funkcji oznaczonych jako płatne.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług Kreatora
 4. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych funkcji serwisu po wygaśnięciu opłaconego abonamentu. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do zgromadzonych wyników na koncie Użytkownika lub Firmy jeżeli ich liczba przekracza ograniczenia wynikające z abonamentu z którego korzysta Użytkownik.
 5. Koszt korzystania z abonamentu dla Użytkownika jest publikowany na stronie www.ankieteo.pl/cennik i może być zmieniany przez Operatora.
 6. Dodatkowe usługi, jak eksport danych (dla pakietu FREE), analiza danych są dodatkowo płatne. Użytkownik jest zawsze informowany o kosztach usługi.
 7. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach i na określonych przez siebie zasadach oraz zmian cennika. W przypadku zmiany stawek użytkownik, który wykupił abonament nie ponosi żadnych dodatkowych opłat wynikających ze zmiany cen pakietu, który posiada.
 8. Abonament może zostać opłacony poprzez przelew bankowy, kartę kredytową lub przelew PayPal
 9. Dostęp do usług bezpłatnych jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia umowy (rejestracja w serwisie), natomiast dostęp do usług płatnych, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego po uznaniu konta bankowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika lub Firmę abonamencie. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w systemie lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych" - dostęp do Kreatora uruchamiany jest automatycznie.
 10. Użytkownik bądź Firma wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Operatora przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 - ze zm.). Wobec powyższego Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie określonym w wyżej wymienionej Ustawie.
 11. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika lub Firmę osobom trzecim bądź innym podmiotom posiadającym osobowość prawną jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnych usług.
04
Techniczne warunki świadczenia usług
W celu prawidłowego korzystania z usług Serwisu wymagane jest:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa Firefox w wersji 4 lub wyższej lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna, np. MS Internet Explorer od wersji 9.0, Google Chrome,Safari, Opera
 3. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz Cookies.
05
Odpowiedzialność
 1. Każdy Użytkownik bądź Firma korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub Firmę.
 3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika lub Firmę bądź osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie lub uzyskanych za pomocą Kreatora.
 4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu ankiet udostępnionych w Serwisie, zbudowanych na ich podstawie, bądź ankiet własnych Użytkownika lub Firmę.
 5. Publikując własną ankietę w Serwisie, Użytkownik lub Firma otrzymuje unikatowy adres WWW, pod którym dostępna jest ankieta, i rozporządza nim na własną odpowiedzialność.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania lub przyczynami niezależnymi od Operatora Serwisu.
 7. Korzystanie z płatnych usług Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Firmę jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych w postaci utworów w nim zawartych, Użytkownik lub firma może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
06
Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@ankieteo.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 4 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Operatora Serwisu e-maila dotyczącego reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika lub Firmy.
07
Ochrona danych osobowych
 1. Warunkiem korzystania z konta płatnego jest rejestracja w Serwisie pod adresem: https://www.ankieteo.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia
 2. Warunkiem rejestracji w Serwisie Firmy jest podanie e-mailu, loginu, imienia, nazwisja, hasła, a w przypadku Firm także branży firmy oraz miejscowości siedziby firmy
 3. Dane podane w trakcie rejestracji Użytkownika lub Firmy do Serwisu, nawet jeśli nie noszą znamion danych osobowych, nie są ujawniane przez Operatora Serwisu osobom trzecim.
 4. Użytkownik lub Firma odpowiada za utratę lub udostępnienie osobom trzecim swojego loginu oraz hasła dostępu do Serwisu.
08
Wykluczenie z korzystania z kreatora
 1. Z kreatora nie mogą korzystać Agencje Badawcze lub inne instytuty badawcze realizujące projekty badań internetowych, w szczególności podmioty będące członkami OFBOR oraz pracownicy tych firm.
 2. Podmioty wymienione w punkcie 1 mogą korzystać z kreatora jedynie za zgodą operatora.
09
Postanowienia końcowe
 1. Odpowiedzi na pisemne uwagi Użytkowników lub Firm Serwisu dotyczące jego funkcjonowania udzielane są w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania przez Operatora Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu

Wydrukuj