Analiza Wyników Ankiety

 

Analiza danych jest ostatnim etapem całego procesu badawczego, w trakcie którego dane pochodzące z indywidualnych wywiadów agregowane są w formie rozkładów i statystyk, na podstawie których możliwa jest dalsza interpretacja wyników, opracowanie prognoz czy rekomendacja dalszych działań. 

Analiza wyników w systemie ankieteo.pl możliwa jest w dowolnym momencie etapu badania, zarówno w trakcie zbierania danych, jak i po jego zakończeniu. Analiza danych oferuje szerokie możliwości ich przetwarzania, na różnym poziomie agregacji i obróbki statystycznej. 

Aby przejść do analizy wyników wystarczy kliknąć w ikonę wykresu w wierszu danego projektu:
 

 

Eksport danych z ankiety


Podstawowym i jednocześnie najszybszym sposobem dostępu do wszystkich danych jest eksport danych (przycisk Eksportuj Dane). Możliwe jest pobranie danych w trzech formach:
1/  Zbiór danych surowych SPSS (.sav) – standardowy plik wczytywany przez najbardziej rozpowszechniony software do analizy danych, w pełni opisany, zawierający nazwy zmiennych zgodne ze skryptem, etykiety nazw zmiennych (variable labels) oraz etykiety wartości (value labels), a także kody specjalne wynikające z działania filtrów w skrypcie. 
2/  Zbiór danych surowych Excel (.xlsx) – plik o analogicznej strukturze do SPSS, z pełnym opisem zmiennych i treści pytań (odpowiednik variable labels w SPSS) oraz z etykietami wartości zamiast kodów (odpowiednik value labels).

Fragment przykładowego zbioru w formacie Excel:


 
3/  Rozkłady tabelaryczne Excel (.xlsx) – plik podzielony na wiele arkuszy, na każdym arkuszu znajduje się rozkład liczebności i częstości dla pojedynczego pytania z kwestionariusza. Dodatkowo, w pierwszej zakładce znajduje się spis treści z numerem treścią oraz typem pytania, liczbą zebranych odpowiedzi oraz numerem odpowiedniego arkusza. 
Platforma umożliwia eksport zarówno wszystkich zapisanych wywiadów, jak również wykluczenie z niego wskazanych przez użytkownika respondentów:
 

 

Analiza statystyczna ankiety


Ankieteo oferuje szeroki zakres podstawowych analiz statystycznych, dostępny w większości popularnych pakietów statystycznych. Obecnie dostępny jest opis statycznych jednej zmiennej obejmujący:

1/  Rozkłady częstości i liczebności

2/  Statystyki opisowe, miary tendencji centralnej (średnia, mediana) i dyspersji (wariancja, odchylenie standardowe) 

3/  Agregacje właściwe dla pytań mierzonych na skali: 

Top / Bottom 2 box

Top / Bottom 3 box


W ramach domyślnej analizy wyników ankiety użytkownik może wygenerować podsumowanie pytań w formie tabel lub wykresów. W zależności od typu pytania, dostępne są następujące typy wykresów:


1/ Kolumnowe 

2/ Słupkowe

3/ Skumulowane

4/ Kołowe 

5/ Chmura tagów (ang. word-cloud)


Aby wygenerować pierwszą analizę należy w pierwszej kolejności utworzyć nowy widok:

 


 
Domyślnie, analizy statystyczne przeprowadzane są na bazie wszystkich wywiadów zebranych dla danej ankiety. Istnieje jednak możliwość wyboru określonej podpróby lub wykluczenia wybranych wywiadów z analizy. Można tego dokonać za pomocą mechanizmu filtrującego (menu z lewej strony widoku).

Menu do filtrowania wywiadów pozwala wybrać wywiady na podstawie różnych kryteriów:
1/  Źródła respondenta (kolektor)
2/  Statusu wywiadu (np. zakończony, przerwany, screenout, quota-full)
3/  Daty rozpoczęcia lub zakończenia wywiadu

 

Przeglądanie i edycja wywiadów


Przeglądanie wywiadów w systemie ankieteo możliwe jest za pomocą dwóch funkcjonalności:
1/  Wywiady
2/  Przeglądarka wywiadów (dostępna w wersji beta)

 

Wywiady


Funkcja ta umożliwia przegląd wszystkich zebranych wywiadów w ramach danego projektu z jednoczesnym wyświetleniem meta-danych oraz odpowiedzi respondenta zapisanych przez skrypt ankiety w trybie „pytanie po pytaniu”. 

 


 
Meta-dane wyświetlane w przeglądarce wywiadów:

Status wywiadu

ID respondenta

Kolektor

Nazwa i wersja przeglądarki internetowej

System operacyjny

Data rozpoczęcia wywiadu 

Data zakończenia wywiadu


Aby uzyskać dostęp do konkretnego respondenta można albo skorzystać z nawigacji (Poprzedni / Następny wywiad) lub z wyszukiwarki (Wyszukaj wywiad…). 


Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość edycji wyników ankiety. Narzędzie to ma szczególne znaczenie,  gdy wymaga tego tzw. data-processing lub konieczność korekty oczywistej pomyłki w zbiorze danych, np. literówki.  Mając wybrany konkretny wywiad można:


1/ dokonać jego edycji w takim zakresie, na jaki pozwala dopuszczalny zakres wartości danej zmiennej lub 

2/ wykluczyć wywiad z analizy

3/ usunąć trwale wywiad

 


 

Przeglądarka wyników ankiety


Ta funkcja oferuje podobne możliwości do zakładki Wywiady, przy czym umożliwia użytkownikowi wybranie jednego lub wielu pytań, dla których zostaną wyświetlone wszystkie rekordy w formacie „wiersz po wierszu”, czyli w strukturze zbliżonej do zbioru danych surowych w SPSS czy Excel. 
W tej zakładce również możliwa jest edycja odpowiedzi respondentów. W tym celu należy wybrać dany wiersz, a następnie Zmień w odpowiedniej kolumnie.

 


 
Oba narzędzia – Wywiady oraz Przeglądarka wyników są w pełni zintegrowane z modułem analizy wyników, co oznacza, że edycja wywiadów ma natychmiastowy wpływ na prezentację danych w tabelach oraz wykresach.

 

Data processing


Data processing (dostępny aktualnie w wersji beta) to proces sprawdzania danych w oparciu o trzy kryteria:


1/  unikalność adresu IP

2/  wykrywanie wzorca zaznaczania odpowiedzi w wierszach pytań matrycowych lub na skalach

3/  czas wypełniania ankiety


Uwaga, wynik data processingu nie decyduje o tym, czy wywiad jest rzetelny lub nie, ale stanowi pewną wskazówkę, którą możesz ale nie musisz uwzględniać w analizie danych. Przykładowo:


w większości projektach nie ma wymogu, by maksymalnie jedna osoba w gospodarstwie domowym wypełniła ankietę i tym samym wymuszać każdorazowo unikalność adresu IP. 

w przypadkach wielu matryc odpowiedź zaznaczana w jednej kolumnie ma sens i nie jest przesłanką do kwestionowania wywiadu z powodu rzekomego tzw. „przeklikiwania” ankiety (ang. straight-liner).

Mediana lub średnia czasu wypełniania ankiety też może być nieprecyzyjnym wyznacznikiem w przypadku, gdy wiele wywiadów jest przerwanych i zawyża całkowity czas wypełniania ankiety. 

 

 


Aktualnie data processing jest kalibrowany i będzie uzupełniany o kolejne elementy.

 

Udostępnianie wyników ankiety


Po wygenerowaniu interesujących Cię analiz, efekt swojej pracy możesz udostępnić w następujących formach:

1/ Jako link do strony www

2/ Wydruk do pdf lub papierowy

 

Link do podglądu raportu z badania ankietowego


Aby skorzystać z tej opcji wystarczy w prawym górnym rogu ekranu (obok Eksportuj Dane) wybrać Udostępnienia, a następnie w nowym oknie Dodaj

 


 
Po wpisaniu nazwy podglądu oraz hasła, system automatycznie wygeneruje indywidualny adres www, który możesz udostępnić swojemu Klientowi lub współpracownikowi np. w mailu lub komunikatorze.

 


 
Wydruk raportu


Z prawej strony przycisku Udostępnienia znajduje się przycisk Drukuj / Pobierz, który umożliwia przekazania ekranu z analizami do wydruku. W obecnej wersji możliwy jest wydruk do pdf (Zapisz jako pdf) lub wydruk papierowy (po wybraniu drukarki). 

 

 

Zapisywanie efektów analizy danych


Lewa część ekranu z widokiem analiz zawiera dwie zakładki Dane oraz Ustawienia. Pierwsza z nich umożliwia zastosowanie prostych filtrów do nałożenia na wyświetlane wyniki analiz. Z kolei druga pozwala na zapisanie lub usuwanie przeprowadzonych analiz, jak również dodawanie kolejnych. W obecnej wersji systemu domyślnym językiem analizy jest język polski. 
 

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 348000