Zbieranie wyników ankiet online
 

Na czym polega przewaga CAWI na innymi metodami?


Wybór odpowiedniej techniki realizacji pozwala na optymalizację czasu i kosztów związanych z realizacją badania, bez istotnej straty jakości zbieranych danych. Co więcej, każda z technik otwiera przed badaczem nowe możliwości jeżeli chodzi o logistykę badania, kontrolę przebiegu realizacji i komfort respondenta w trakcie badania. W dalszej części dowiesz się, jakie są możliwości i korzyści z wyboru techniki CAWI, w porównaniu do pozostałych metod.

Technika CAWI wymaga jedynie dostępu do internetu, nie jest niezbędne żadne specyficzne urządzenie, czy niestandardowe oprogramowanie. Ankiety CAWI mogą być wypełniane zarówno na komputerze stacjonarnym, laptopie, smartfonie, tablecie a nawet na smart TV. To respondent decyduje na jakim urządzeniu chce wypełnić ankietę. Skrypty ankiet stworzone przy pomocy systemu ankieteo są dostosowane do wyświetlania nie tylko w wersji desktop (na komputerze lub laptopie), ale również w wersji mobile (na telefonie lub tablecie). System automatycznie rozpoznaje nie tylko urządzenie respondenta, ale również jego system operacyjny, model przeglądarki i rozdzielczość ekranu, dostosowując odpowiednio wygląd ankiety.

Realizacja badań ilościowych metodą CAWI znacznie obniża koszt badania niż w przypadku wykorzystania metod badawczych typu CATI, CAPI czy PAPI. Na obniżenie ceny realizacji wpływa brak konieczności zatrudniania ankieterów, pokrycia ich kosztów dotarcia do respondenta, noclegu, diet itd. Pozwala to na kilku, a nawet kilkunastokrotne zmniejszenie kosztu realizacji badania, ponieważ w badaniach realizowanych online wypłaca się wynagrodzenie wyłącznie dla respondentów, a nie tak jak w przypadku innych metod badawczych – również dla ankieterów.

Badania wykonywane metodą CAWI w większości projektów cechują krótki czasem realizacji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że respondenci wypełniają ankietę samodzielnie, bez konieczności zaangażowania innych osób (np. ankietera). W tym samym czasie, praktycznie nieograniczona liczba respondentów może o każdej porze i w dowolnym miejscu na świecie brać udział w jednym lub wielu badaniach online. Na szybszą realizację badania CAWI wpływa również krótszy czas uzupełniania ankiety przez uczestników badania niż w przypadku korzystania z narzędzia badawczego z takimi samymi pytaniami w innych metodach badawczych. 

Ankiety internetowe umożliwiają także umieszczanie w narzędziu badawczym nie tylko pytań tekstowych, ale także multimediów, takich jak filmy, grafiki, dźwięki. W ankieteo możliwe jest również dopasowanie wyglądu ankiety do identyfikacji wizualnej firmy zlecającej badanie, dzięki możliwości edytowania kolorystyki ankiety, tła, czcionki oraz możliwości dodawania logotypu firmy.
Projekty badawcze CAWI umożliwiają edycję ankiety w trakcie realizacji badania. Oznacza to brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku zmian w kwestionariuszu, które w innych metodach badawczych byłyby związane np. z drukiem nowych ankiet papierowych czy ponownym przeszkoleniem ankieterów.

Brak ankieterów w badaniach CAWI to brak efektu ankieterskiego, czyli brak ryzyka związanego z ewentualnym popełnieniem błędów przez ankieterów, np. pominięciem niektórych odpowiedzi w pytaniu czy subiektywną klasyfikacją udzielanej przez respondenta odpowiedzi.

Badania realizowane metodą CAWI ułatwiają również precyzyjne dotarcie do grup docelowych badania (targetowanie), co ma znaczenie szczególnie w próbach warstwowych czy kwotowych.

Kontrola jakości wyników badania CAWI jest natychmiastowa, wygodna i  nie wymaga angażowania dodatkowych zasobów, np. kontrolerów, koordynatorów terenowych czy supervisorów. Przeprowadzenie badania metodą CAWI umożliwia śledzenie online postępu w realizacji badania, a także pozwala na pobieranie i sprawdzanie zbieranych wyników w dowolnym momencie realizacji.

Wykonywanie badań metodą CAWI przyspiesza również cały proces realizowania projektu badawczego, ponieważ zebrane wyniki są od razu gotowe do analizy, a nawet w niektórych przypadkach dane analizowane są na bieżąco.

 

Podsumowując, na tle pozostałych technik zbierania danych, metoda CAWI posiada następujące zalety w ramach różnych aspektów:

 

Logistyka i realizacja ankiet internetowych:

 


Atrakcyjne koszty realizacji badań o podobnych parametrach (np. długość wywiadu, wielkość próby)


Elastyczność kosztowa - możliwość precyzyjnego określania wielkości i charakterystyki próby na każdym etapie badania


Szybka realizacja badania


Możliwość jednoczesnej realizacji badania w różnych lokalizacjach 


Możliwość udziału w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta


Łatwiejsze dotarcie do grup docelowych badania


Możliwość śledzenia realizacji online

 

 

User experience ankiet online:

 

Sprawny proces udzielania odpowiedzi 


Krótki czas uzupełniania ankiety


Wysokie poczucie anonimowości badanych

 

 

Kodowanie i analiza danych:

 

Możliwość modyfikowania ankiety w trakcie realizacji badania


Możliwość umieszczania w ankiecie elementów innych niż zwykły tekst, np. filmów, grafik, dźwięków, linków


Zebrane wyniki są gotowe do analizy


Możliwość natychmiastowej analizy po zakończeniu badania lub w czasie jego trwania

 


Metodologia i jakość danych:

 

Brak efektu ankieterskiego


Zautomatyzowane sposoby kontroli jakości badania (data processing)


Wgląd w wyniki badania w trakcie realizacji

 

 

Efekt ankieterski w badaniach deklaratywnych


Do realizacji projektów badawczych metodami innymi niż CAWI (CATI, CAPI, PAPI) potrzebni są ankieterzy, którzy odczytują respondentom pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Udział ankietera w realizacji badania ilościowego może wpłynąć na to w jaki sposób respondent będzie udzielać odpowiedzi na pytania – nazywamy to efektem ankieterskim. Płeć i wygląd ankietera, a także sposób w jaki się zachowuje i odczytuje kwestionariusz ankiety może wpłynąć na odpowiedzi, których udziela respondent. W przypadku udziału ankieterów w realizacji badania może on również sugerować odpowiedzi uczestnikom badania lub odczytywać je bez zmienionej kolejności (np. bez rotacji lub według własnego uznania) co może doprowadzić do uzyskania niechcianego efektu, jakim jest efekt świeżości (respondenci wybierają pierwszą odpowiedź z kafeterii) czy lustrzany efekt tzw. ostatniej odpowiedzi (respondenci wybierają ostatnią odpowiedź) co może znacząco zaburzyć wyniki badania. Udział ankietera w realizacji badania może być również problemem w przypadku zadawania wrażliwych pytań, na które respondenci nie chcą odpowiadać przy innej osobie lub odpowiedzą niezgodnie z prawdą, w obawie, że zostaną ocenieni. 

Metoda badawcza CAWI umożliwia uniknięcie wszystkich powyższych efektów, ponieważ realizacja badania odbywa się bez udziału ankieterów, odpowiedzi w pytaniach (a nawet same pytania w ramach bloku) mogą być w innej kolejności dla każdego respondenta (rotacja, randomizacja). Sama ankieta jest uzupełniana samodzielnie w dogodnym dla respondenta momencie i miejscu, co wpływa korzystnie na poczucie komfortu i anonimowości podczas udzielanych odpowiedzi.

 

Dobór próby i kwotowanie


Zdecydowana większość badań bazuje na tzw. doborze warstwowym lub kwotowym. Kwota (inaczej warstwa) oznacza liczbę efektywnych wywiadów do osiągnięcia wśród respondentów spełniających określone kryteria. Im lepiej zaprojektowane kwoty, tym większa reprezentatywność próby badawczej. Proces tworzenia kwot zwany jest kwotowaniem. Kwoty wybrane w badaniu mogą odzwierciedlać strukturę demograficzną Polaków, ale mogą być one również dobrane ze względu na inne informacje o wybranej grupie osób. Tworzenie próby kwotowej w systemie ankieteo składa się z dwóch etapów.

1. Pierwszym etapem przygotowania próby kwotowej jest określenie liczby respondentów spełniających konkretne założenia. Odsetek osób w próbie badawczej spełniających wybrane kryteria jest ustalany w sposób proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w całej badanej populacji.
 
2. W drugim etapie przygotowane są tzw. kolektory, które odpowiadają konkretnym kwotom jakie mają zostać zebrane w danym badaniu. Kolektory umożliwiają dokładne określenie jakie cechy demograficzne mają spełniać uczestnicy badania oraz dokładną liczbę respondentów spełniających te warunki. Dostęp do tego badania mają tylko i wyłącznie osoby spełniające określone kryteria w danym kolektorze. 

Ankieteo wyposażone jest w system automatycznego zamykania kolektorów odpowiadających danej kwocie, co umożliwia dokładną kontrolę zbieranej próby badawczej. Próby kwotowe zebrane w SW Panel są kontrolowane przed oraz po zebraniu wyników. W momencie, w którym odpowiednia liczba respondentów z określonej kwoty wypełni ankietę, kolektor odpowiadający tej kwocie jest automatycznie zamykany, dzięki czemu można uniknąć nadwyżki osób spełniających te kryteria. Nadwyżka osób spełniająca wybrane kryteria zaburza ostateczną próbę badania, a także zwiększa koszt realizacji. Im większa baza respondentów, tym większe możliwości kwotowania.   

 

 

W systemie ankieteo, kolektory pogrupowane są w ramach 8 kategorii:


1/ Panel – określenie cech respondentów spełniających określone kryteria
2/ Link do testów -  podgląd ankiety udostępniany np. Klientowi przed jej uruchomieniem, z opcją aktywacji / dezaktywacji logiki i walidacji obecnej we właściwej ankiecie
3/ Baza ankiet - link do ankiety wyświetlany w bazie ankiet na stronie swpanel.pl
4/ Zaproszenie email -  wysyłka zaproszenia e-mail do wybranej grupy respondentów
5/ Link do strony – w celu zapraszania do ankiety za pomocą poczty email, mediów społecznościowych itp.
6/ Strona WWW – o podobnym zastosowaniu, co Link do strony, przy czym ankieta jest umieszczania jako element strony (iframe) lub widget
7/ Tokeny -  w celu realizacji i monitorowania realizacji na zewnętrznej bazie respondentów
8/ Zaproszenia SMS -  wysyłka powiadomień SMS na temat ankiety do grupy respondentów


Celowy charakter próby i targetowanie


Często zdarza się, że na etapie projektowania próby nie mamy wystarczających informacji, aby precyzyjnie określić strukturę próby. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których próba badawcza musi spełniać specyficzne kryteria, niekoniecznie związane z demografią, np. zakup sprzętu AGD w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub stosowanie określonej marki kosmetyku. Wówczas, wykorzystanie wyłącznie mechanizmu kwotowanie będzie niewystarczające i konieczne będzie tzw. targetowanie. 

Targetowanie to inaczej sposób dotarcia do interesującego nas targetu, czyli celowej próby respondentów. Polega ono na wybraniu respondentów spełniających określone kryteria grupy docelowej badania. Jest ono możliwe na dwa sposoby.

1. Pierwszy sposób to wykorzystanie na początku ankiety tzw. pytań screeningowych, inaczej pytań kwalifikujących do badania. Rolą tych pytań jest sprawdzenie, czy respondent spełnia zdefiniowane kryteria próby badawczej. Jeśli w jednym z pytań kwalifikujących okaże się, że respondent nie spełnia określonych kryteriów to automatycznie kończy swój udział w badaniu i nie jest on później uwzględniany w bazie efektywnych wywiadów oraz dostępnych analizach.

2. Drugi sposób polega na profilowaniu respondentów, czyli wyświetlaniu ankiety respondentom, którzy zostali wybrani na podstawie zebranych informacji na ich profilach. Ten sposób wymaga integracji systemu ankietowego z panelem badawczym lub inną bazą respondentów. Ten typ targetowania jest szczególnie istotny w badaniach wymagających tzw. karencji, czyli wykluczenia z realizacji respondentów, którzy brali udział we wcześniejszych falach tego samego badania (np. w badaniu trackingowym) lub innych badania o podobnej tematyce. System ankieteo umożliwia stosowanie karencji zarówno przez wskazanie określonych projektów, jak i konkretnych respondentów, którzy mają zostać wykluczeni z realizacji. 

Odpowiednio zaprojektowane targetowanie pozwala nie tylko zwiększyć efektywność kosztową badania, ale również pozwala zaoszczędzić czas respondenta.

 

Gromadzenie danych


Proces gromadzenia danych w badaniach CAWI przy użyciu systemu ankieteo odbywa się dzięki udostępnieniu ankiety dla wybranych respondentów na SW Panel. W momencie aktywowania ankiety osoby spełniające określone kryteria próby badania mają dostęp do ankiety i mogą ją wypełnić. Paneliści otrzymują dostęp do ankiety na trzy sposoby:

1/ Otrzymanie zaproszenia drogą mailową
2/ Wyświetlenie ankiety w profilu panelisty
3/ Wyświetlenie ankiety w bazie ankiet na SW Panel

Ankieteo umożliwia również wygenerowanie adresu www ankiety, który w postaci linku można przesłać do wybranych uczestników badania. Takie rozwiązanie jest przydatne kiedy badanie realizowane jest wśród odbiorców danej marki. Link do ankiety można przesłać do bazy mailingowej (newsletter, klienci, pracownicy) lub udostępnić na mediach społecznościowych lub stronie internetowej. Projekty badawcze w ankieteo mogą być również realizowane przy wykorzystaniu baz dostarczonych od Klienta.


Korzystanie z zewnętrznych (klienckich) baz respondentów


Korzystanie z bazy Klienta możliwe jest w dwóch głównych wariantach:
1. Ankieta otwarta (open link)
2. Ankieta z tokenami

 

Ankieta otwarta (open link)


Badanie realizowane jest w oparciu o jeden link (adres www), do którego dostęp ma każdy, kto znajdzie się w jego posiadaniu. Do głównych zalet ankiety realizowanej na otwartym linki należą:


1/ Szybki setup badania (brak dodatkowych etapów w logistyce badania)
2/ Niższy koszt realizacji
3/ Brak konieczności stosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych (np. RODO)

 

Natomiast główne ograniczenia takiego rozwiązania to:


1/ Brak kontroli nad procesem wypełniania ankiety – nikt nie ma informacji, kto i ile razy wypełnił ankietę oraz czy link znalazł się w posiadaniu osób, do których adresowana była ankieta
2/ Brak możliwości precyzyjnego kierowania przypomnień o ankiecie (reminder) do respondentów, które jeszcze nie wypełniły ankiety lub ją przerwały 
3/ Brak możliwości kontynuacji ankiety w przypadku jej przerwania (przez respondenta lub z przyczyn technicznych)

 

Ankieta z tokenami


Token to swojego rodzaju żeton do jednorazowego wykorzystania. W kontekście ankiety, jest to losowy i unikatowy dla każdego respondenta ciąg znaków, który dołączany jest do adresu URL ankiety w momencie jej aktywowania. W momencie, gdy ankieta zostanie zakończona, token zostaje wykorzystany. Z punktu widzenia realizacji ankiety oznacza to, że nie można jej wypełnić drugi raz. 

Główne zalety ankiety z tokenami to:


1/ Pełna kontrola nad realizacją – twórca ankiety posiada pełną wiedzę na temat statusu każdego respondenta, tj. czy ankieta została wypełniona, przerwana, czy respondent nie został zakwalifikowany lub w ogóle nie otworzył linka z ankietą
2/ Możliwość wysyłania przypomnień (reminderów) o konieczności wypełnienia lub dokończenia ankiety do wybranych respondentów
3/ Możliwość kontynuacji ankiety, w przypadku jej przerwania

 

Natomiast podstawowe trudności dotyczące mechanizmu z tokenami to:


1/ Dbałość o przepisy o ochronie danych osobowych RODO
2/ Duża ostrożność i dokładność przy tworzeniu i przekazywaniu informacji o tokenach
3/ Dyscyplina respondenta – przypisany token nie powinien być przekazywany innej osobie, ani też nie powinien być wykorzystywany np. do testowego wypełnienia ankiety

 

Śledzenie realizacji


Ankieteo umożliwia śledzenie stanu realizacji na dowolnym etapie badania. Dotyczy to zarówno globalnych statystyk projektu, takich jak:


Liczba zrealizowanych wywiadów
Liczba wywiadów odrzuconych
Liczba przerwanych wywiadów
Postęp realizacyjny w stosunku do liczebności docelowej
Status realizacyjny w ramach każdego kolektora
Liczba wejść oraz wypełnień w ciągu ostatniej godziny / doby


jak i wyników ze wszystkich pytań ankiety. Więcej informacji na temat dostępu do wyników znajdziesz w dziale Analiza wyników.  


Dodatkowo, po wybraniu opcji Podsumowanie projektu, otrzymujesz dostęp do bardziej szczegółowych statystyk i wykresów związanych z przebiegiem realizacji:

 

 

Wyświetlony wykres przedstawia liczbowy rozkład zrealizowanych wywiadów w podziale na każdy kolektor (tu: kwoty i link testowy). Interaktywna konsola umożliwia wybór statusu respondenta, zakres dat oraz rozdzielczość czasową wykres. W prawej części okna dostępne są informacje dotyczące parametrów ankiety (liczba stron, pytań), statystyk realizacyjnych (liczba wywiadów zakończonych sukcesem i pozostałych) oraz na temat średniej i mediany czasu trwania wywiadu.

 

Kontrola jakości 


Kontrola jakości danych w systemie Ankieteo przeprowadzana jest na dwóch płaszczyznach: 


1. na etapie projektowania ankiety, przed rozpoczęciem zbierania danych (kontrola PRE)  
2. w trakcie lub po zakończeniu realizacji, zbierania danych (kontrola POST)


Kontrola PRE realizacji wywiadów online


W tym etapie weryfikacji jakości danych definiowane są bardzo dokładnie parametry próby (struktura próby) oraz zakres operatu (zbioru, z którego pochodzić będą respondenci). W szczególności, na tym etapie istnieje możliwość wykluczenia nierzetelnych respondentów (np. podejrzanych na podstawie innych projektów). 

Istotnym elementem kontroli na tym etapie jest możliwość blokady adresu IP (ograniczenie możliwości wielokrotnego wypełnienia ankiety z tego samego urządzenia lub lokalizacji) lub blokady cookies, czyli przekazania informacji do przeglądarki, że ankieta została już wypełniona. 

Bezpiecznym, jednak nie zawsze możliwym (np. z uwagi na ograniczenia czasowe lub budżetowe) rozwiązaniem jest założenie pewnej nadreprezentacji próby (np. 10-15% w stosunku do zakładanej do osiągnięcia liczebności), w celu eliminacji wywiadów o podejrzanie niskiej jakości. 

 

Kontrola POST realizacji wywiadów online


Na tym etapie kontroli jakości analizowane są dane pochodzące bezpośrednio od respondenta lub zapisywane w trakcie jego aktywności podczas wypełniania ankiety. 

Jednym z najprostszych sposobów oceny jakości danych jest analiza spontanicznych odpowiedzi respondenta w pytaniach otwartych lub półotwartych. Przykładowo, jeżeli w wypowiedziach respondenta znajdują się wpisy tzw. niemerytoryczne, np. spacje, losowe ciągi znaków (np. asdf),  mało znaczące wpisy (np. “ok ok”), wulgaryzmy itp. to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pozostałe dane w jego ankiecie są również niskiej jakości.  

Nieco bardziej złożonym procesem jest analiza spójności lub logiki między odpowiedziami udzielanymi na różne, ale powiązane tematycznie pytania. Przykładowo, jeżeli respondent w wysokim stopniu zgodzi się z różnymi, sprzecznymi ze sobą stwierdzeniami, to istnieje duża szansa, że nie zapoznał się dokładnie z treścią pytania lub odpowiedzi. Szczególnym przypadkiem zastosowania tej techniki są tzw. pytania-pułapki. Zwykle znajdują się one w środku dłuższej baterii pytań o stałej kafeterii (np. pytania na skali Likerta) i są sformułowane wprost “W tym pytaniu zaznacz odpowiedź A”. Jeżeli respondent wypełnia ankietę w sposób automatyczny, przeklikując ją, wówczas istnieje ryzyko, że przeoczy instrukcję w pytaniu-pułapce.  Sposobów kontroli w oparciu o kryteria merytoryczne jest bardzo wiele i w zasadzie jedynym ograniczeniem jest tu kreatywność i pomysłowość twórcy ankiety. 

Jeżeli system ankietowy zintegrowany jest z panelem badawczym lub inną bazą respondentów, to daje to możliwość wyrafinowanej kontroli, jaką jest analiza spójności danych metryczkowych z danymi podawanymi podczas rejestracji. Przykładowo, mało prawdopodobne jest aby dla tego samego panelisty zmieniła się jego płeć, rok urodzenia, czy pogorszył się poziom wykształcenia. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, istnieje podejrzenie, że respondent próbuje manipulować deklaracjami, aby nieuczciwie osiągnąć cel związany z wypełnieniem ankiety (np. otrzymać wynagrodzenie). 

Ostatnim etapem kontroli jakości danych, wykorzystującym wiele niezależnych metod weryfikacji jest tzw. data processing, polegający na indeksowaniu respondentów w oparciu o potrójne kryterium:


1/ unikalność adresu IP
2/ średnia (lub mediana) czasu wypełniania ankiety
3/ bardzo małe zróżnicowanie (wariancja) odpowiedzi w ramach danego zestawu pytań  

Więcej o data processingu przeczytasz tu: Data processing w analizie wyników 

 

Wyzwania dla CAWI


Technika CAWI, podobnie jak pozostałe metody muszą stale ewoluować, aby zaadaptować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Poniżej przedstawiono kluczowe wyzwania, które stoją w najbliższych czasie przed badaniami online:

 

Problem braku powszechnego dostępu do internetu w badaniach online

 

Jak podaje GUS, cyfryzacja w Polsce postępuje – według oficjalnych statytystyk, w 2020 roku dostęp do internetu posiada 90 proc. gospodarstw domowych, podczas gdy w roku ubiegłym było to ok. 86 proc. Nadal jednak istotny wyzwaniem dla CAWI są tzw. białe plamy internetu, czyli regiony, w których większość mieszkańców ma bardzo ograniczony dostęp do sieci lub nie ma go w ogóle. Najczęściej dotyczy to mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, szczególnie z gorzej rozwiniętych regionów. Dostęp do stałego i szybkiego internetu w tych lokalizacjach uzależniony jest zarówno od infrastruktury, jak i zasobności mieszkańców pozwalających na korzystanie z urządzeń o odpowiedniej technologii. 

 

Wykluczenie cyfrowe

 

Im większa powszechność dostępu do internetu, tym większa reprezentatywność badań online w odniesieniu do całej populacji. Jednak stały dostęp do internetu w danym regionie nie oznacza, że wszyscy mieszkańcy będą z niego korzystać w tym samym zakresie. Nawet w regionach o wysokim poziomie cyfryzacji natrafimy na kategorie społeczne tzw. wykluczone cyfrowo. Wykluczenie cyfrowe to zjawisko polegające na … Dotyczy ono przede wszystkim starszych obywateli (pow. 60 roku życia), mieszkańców terenów wiejskich oraz osób o niskim poziomie wykształcenia i życia. Dla reprezentatywności badań online wyzwaniem jest równie zjawisko odwrotne, czyli nadcyfryzacja niektórych grup respondentów, np. seniorów. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy pewna kategoria respondentów posiada bardzo wysokie kompetencje cyfrowe na tle populacji (np. wysoka częstotliwość zakupów online, korzystanie z aplikacji mobilnych ip.). Powoduje to trudność w badaniu tej kategorii respondentów w celu późniejszego wnioskowania o całej populacji, w której poziom cyfryzacji jest relatywnie niski. 

 

Tożsamość respondenta


Brak bezpośredniej interakcji z respondentem często stawia pod znakiem zapytania faktyczną tożsamość respondenta i pewność, że wywiad realizowany jest z odpowiednią osobą. Ten problem był szczególnie często poruszany w okresie badań online techniką RTS (ang. real-time-sampling), w oparciu o otwarte linki (zob. 5. Gromadzenie danych). Ceną, jaką badania online płacą za pełną anonimowość respondenta jest brak pełnej informacji o respondencie. Jednak od momentu pojawienia się realizacji badań CAWI z wykorzystaniem paneli badawczych, problem identyfikacji i weryfikacji respondenta stopniowo znika. Dostępne technologie (kontrola IP, cookies), integracja z innymi systemami (np. portale społecznościowe) oraz system motywacyjny (konieczność weryfikacji za pomocą konta bankowego lub dokumentu tożsamości) pozwalają bardzo istotnie zredukować ryzyko związane z tożsamością respondenta. Nadal jednak pozostaje wyzwanie w postaci nieograniczonej kreatywności internautów w łamaniu wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i metod weryfikacji, co z kolei powoduje konieczność stosowania coraz bardziej złożonych i zaawansowanych metod kontroli jakości danych (Zob. 8. Kontrola jakości).  

 

Postęp technologiczny


Paradoksalnie, to co stanowi przewagę techniki CAWI nad pozostałymi metodami, czyli korzystanie z nowych technologii, jest jednocześnie dla niej istotnym wyzwaniem. Postęp technologiczny, który dokonuje się we wszystkich dziedzinach naszego życia, powoduje, że zarówno architektura bazy danych całego systemu jak i kod obecny w skryptach ankiet powinien być stale aktualizowany i dostosowany do większości urządzeń, z których korzystają respondenci. Przykładowo, w 2010 roku mało który system ankietowy zastanawiał się nad funkcjonalnościami dedykowanymi dla ankiet mobilnych, podczas gdy dziś niemal co druga ankieta uruchamiana jest na smartfonie. Wybór odpowiedniej technologii oznacza również pewien trade-off i wykluczenie ze sfery badań użytkowników korzystających ze zbyt starych urządzeń, przeglądarek lub systemów operacyjnych (zob. Wykluczenie cyfrowe). 
 

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 354000