Popularne pytania

01

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie1 [dane kontaktowe: ul. Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa, Polska], dalej „SWR”.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: [ido@swresearch.pl] lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.
02

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 2. cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
  udział w ankiecie na portalu Ankieteo.pl niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO2)
  korzystanie z kont zarejestrowanych na portalu Ankieteo.pl niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon nasz prawnie uzasadniony interes(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  obsługa reklamacji dotyczących zawartych z nami umów niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  w celu weryfikacji spełniania przez uczestników warunków korzystania z portalu Ankieteo.pl nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  w celach analitycznych [tj.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi] nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
03

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. pracownikom i współpracownikom w celu realizacji usług,
  2. odwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: np. innym firmom badawczym lub konsultingowym,
  3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne należące do Administratora Danych lub udostępniającym mu narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;
04

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  1. wykonywaniem ankiet w panelu Ankieteo.pl na czas realizacji badania,
  2. w związku z korzystaniem z kont zarejestrowanych na portalu Ankieteo.pl do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
  3. w związku ze zgłoszoną nam reklamacją dotyczącą umowy lub zawarciem umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
  4. w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwieniu zgłoszonej sprawy,
  5. dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
  6. w celu weryfikacji spełniania przez uczestników warunków uczestnictwa na portalu Ankieteo.pl do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
  7. w związku ze zgłoszoną nam reklamacją dotyczącą umowy lub zawarciem umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
  8. w celach analitycznych do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia,
  9. w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia.
05

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  3. do usunięcia danych:

   jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

  4. ograniczenia przetwarzania danych :

   możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

   sprzeciw „marketingowy” - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

   sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  6. do przenoszenia danych:

   masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

   jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

  8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

   w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 2. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: http://ankieteo.pl/klauzula-informacyjna W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: ido@swresearch.pl Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
06

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Skorzystanie z naszego panelu/serwisu jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
 1. SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 448547, NIP 7010357799, kapitał zakładowy w wysokości 135.000,00 zł.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE.

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 354000