Warunki korzystania z serwisu Ankieteo

01

Definicje i Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin serwisu Ankieteo.pl określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu Ankieteo.pl, rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.

2. Następujące słowa, pojęcia lub wyrażenia, występujące w niniejszym Regulaminie serwisu Ankieteo.pl o ile pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:
Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Systemu ankietowego Ankieteo,
Kreator – kreator ankiet/"Wizard" „Ankieteo” dostępny w ramach Serwisu,
Serwis - serwis Ankiteo.pl, zespół stron internetowych połączony ze sobą w sposób umożliwiający na korzystanie z ich funkcjonalności.
Główny Użytkownik – osoba fizycznąa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do Kreatora za pośrednictwem Konta Głównego,
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca spersonalizowany dostęp do Konta Głównego Użytkownika (Subkonto)
Operator - SW Research Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 64a w Warszawie, KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS. NIP: 7010357799, REGON: 146364186
Konto Główne – Konto należące do Głównego Użytkownika posiadające pełne możliwości zarządzania kontem głównym oraz możliwość zarządzania Subkontami i wynikami ankiet stworzonych za pośrednictwem Subkonta w zakresie udostępnionym przez Operatora.
Subkonto – Konto pomocnicze w stosunku do Konta Głównego i powiązane z nim, przypisane do osoby fizycznej wskazanej przez Głównego Użytkownika o ograniczonych możliwościach w zakresie administracji kontem.
Usługa – sługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, wynikająca z funkcjonalności Kreatora.
Abonament – opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Głównego Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.
Cennik - udostępniana w Serwisie (pod adresem: https://ankieteo.com/abonament) informacja o opłatach należnych Operatorowi za świadczone na rzecz Użytkownika odpłatne Usługi.

3. Zamawiając Usługę, Główny Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Użytkownika, Głównego Użytkownika lub zablokowania dostępu do konta Głównego Użytkownika z powodu złamania postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z użytkowaniem Serwisu.

02

Usługi

1. Serwis przeznaczony jest do tworzenia dowolnych ankiet online celem przeprowadzenia badania określonej grupy docelowej w szczególności za pośrednictwem Kreatora. Użytkownik może dowolnie definiować ankiety zgodnie z potrzebami przeprowadzanych badań z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.

2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Kreatora mogą być płatne lub bezpłatne. W szczególności Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora funkcjonalności Kreatora. Usługą płatną jest możliwość korzystania z płatnych funkcji Kreatora.

3. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług Kreatora.

4. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do płatnych funkcji serwisu w przypadku braku terminowej płatności Abonamentu. Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do zgromadzonych wyników na koncie Użytkownika jeżeli ich liczba przekracza ograniczenia wynikające z Abonamentu z którego korzysta Użytkownik.

5. Koszt korzystania z Abonamentu dla Użytkownika jest publikowany na stronie ankieteo.pl/cennik i może być zmieniany przez Operatora.

6. Dodatkowe usługi, jak wykonany przez Operatora na prośbę Użytkownika eksport danych, analiza danych są dodatkowo płatne. Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu lub przez pracownika Operatora o kosztach dodatkowej Usługi.

7. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach i na określonych przez siebie zasadach oraz zmian Cennika. W przypadku zmiany stawek użytkownik, który wykupił abonament nie ponosi żadnych dodatkowych opłat wynikających ze zmiany cen pakietu, który posiada przez okres na który została wykupiona Usługa.

8. Abonament i inne opłaty na rzecz Operatora może zostać opłacony poprzez przelew bankowy, lub za pośrednictwem operatora płatności natychmiastowych PayU lub BlueMedia. Operator informuje, że operator płatności natychmiastowych udostępnia następujące formy płatności:
a) Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro karta kredytowa,
b) przelew PayPal.
c) przelew przez system płatności PayU lub Blue Media, w tym BLIK

9. Dostęp do usług bezpłatnych lub wersja testowa jest uruchamiana automatycznie w momencie zawarcia umowy (rejestracja w serwisie), natomiast dostęp do usług płatnych, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego po uznaniu konta bankowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranego przez Głównego Użytkownika abonamentu. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych" - dostęp do płatnych funkcji Kreatora uruchamiany jest automatycznie po otrzymaniu przez Operatora od operatora płatności informacji o poprawnej autoryzacji wykonania transakcji płatniczej.

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Operator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Głównego Użytkownika.

11. Udostępnianie hasła dostępu przez Głównego Użytkownika lub Użytkownika osobom trzecim nieuprawnionym do korzystania z funkcjonalności serwisu jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Operatora udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, odpowiednio Użytkownik i/lub Główny Użytkownik automatycznie traci dostęp do płatnych usług.

03

Warunki techniczne świadczenia Usług

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Serwisu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet min 256 kb/s;
b) przeglądarka internetowa Firefox w wersji 52 lub wyższej lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna wydana po marcu 2017 roku, np. MS Internet Explorer od wersji 11.0, Edge, Google Chrome, Safari, Opera; c) włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz Cookies.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z braku poprawnego funkcjonowania Serwisu wynikające z przyczyn leżących po stronie Głównego Użytkownika lub Użytkownika, w szczególności niekompatybilności Serwisu z oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym używanym przez Głównego Użytkownika lub Użytkownika, a także ich nieoprawną konfiguracją.

04

Odpowiedzialność

1. Każdy Główny Użytkownik bądź Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

2. Główny Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkowników i innych osób którym udostępnił konta Użytkownika lub konto Głównego Użytkownika

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Głównych Użytkowników lub Użytkowników.

4. Użytkownicy lub Główni Użytkownicy odpowiadają za to, że wszelkie materiały umieszczone przez nich na stronach serwisu, w szczególności Główny Użytkownik odpowiada za uzyskanie praw autorskich w zakresie niezbędnym dla umieszczenie wszelkich zdjęć i opisów ankiet tworzonych za pośrednictwem Kreatora i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu.

5. W przypadku uzyskania informacji o potencjalnym naruszeniu prawa (w szczególności praw autorskich osób trzecich), Operator ma prawo zablokować Użytkownikom dostęp od poszczególnych usług, wstrzymać publikację ankiet stworzonych za pośrednictwem operatora lub zablokować konto Głównego Użytkownika lub Użytkownika, do momentu uzyskania odpowiednich wyjaśnień.

6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika lub Głównego Użytkownika bądź osoby trzecie na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie lub uzyskanych za pomocą Kreatora.

7. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki badań uzyskane przy wykorzystaniu ankiet udostępnionych w Serwisie, zbudowanych na ich podstawie, bądź ankiet własnych Głównego Użytkownika lub Użytkownika.

8. Publikując własną ankietę w Serwisie, Główny Użytkownik otrzymuje jeden lub więcej unikatowych adresów WWW, pod którym dostępna jest ankieta, i rozporządza nimi na własną odpowiedzialność.

9. Operator zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją, modyfikacją sprzętu lub oprogramowania lub przyczynami niezależnymi od Operatora Serwisu.

10. Operator będzie w miarę możliwości informował Głównych Użytkowników o planowanych przerwach w dostępie do Serwisu i dążył do tego aby przerwy w dostępie do Serwisu były jak najkrótsze i były planowane w godzinach najmniejszego wykorzystywania Serwisu.

11. Korzystanie z płatnych usług Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Głównego Użytkownika jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych w postaci utworów w nim zawartych, Użytkownik lub firma może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

05

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@ankieteo.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie nie później niż w terminie w 4 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Operatora Serwisu wiadomości e-mail z reklamacją zawierającej wszystkie informacje niezbędne do jej rozpatrzenia

3. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin na rozpoznanie reklamacji może zostać przedłużony maksymalnie do 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji zawierającej wszystkie informacje niezbędne do jej rozpatrzenia. O przedłużeniu terminu na rozpoznanie reklamacji Operator poinformuje Głównego Użytkownika lub Uużytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Głównego Użytkownika lub Użytkownika.

06

Korzystanie z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z konta płatnego jest rejestracja w Serwisie pod adresem: https://www.ankieteo.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia.

2. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest podanie e-maila / loginu i hasła oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatności

3. Warunkiem rejestracji jako Główny Użytkownik lub Użytkownik jest ukończenie przez osobę fizyczną 16 roku życia.

4. Dane podane w trakcie rejestracji Użytkownika lub Głównego Użytkownika, nawet jeśli nie noszą znamion danych osobowych, nie są ujawniane przez Operatora Serwisu osobom trzecim.

5. Główny Użytkownik oraz Użytkownik odpowiada za utratę lub udostępnienie osobom trzecim swojego loginu oraz hasła dostępu do Serwisu.

07

Rozwiązanie Umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Głównym Użytkownikom (Użytkownikom) będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres kontakt@ankieteo.pl (lub na adres SW Research sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa), stosownego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, znajdujący się pod pod niniejszym regulaminem.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o ile nie zostało zebranych więcej niż 50 wywiadów w ramach świadczenia Usług na podstawie Umowy.

4. Umowa jest zawarta na okres wskazany w ofercie.

5. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu po opłaceniu kolejnego okresu obowiązywania o czym Główny użytkownik zostanie poinformowany na 14 dni przed końcem umowy.

6. Umowę można wypowiedzieć w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca (albo okresu rozliczeniowego)

08

Dane osobowe

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Operator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych Głównych Użytkowników i Użytkowników udostępnionych w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane te przetwarzane są przede wszystkim w celu związanym z realizacją usługi. Dane te przetwarzane będą także w celach archiwalnych, w tym za pomocą urządzeń i systemów informatycznych. Główni Użytkownicy i Użytkownicy mają m.in. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (m.in: wszystkie cele w jakich są one przetwarzane, podmioty jakie mogą mieć do nich dostęp, a także przysługujące im prawa) zawarte są w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: ankieteo.pl/klauzula-informacyjna.

09

Postanowienia końcowe

1. Odpowiedzi na pisemne uwagi Użytkowników dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług udzielane są , o ile to możliwe, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania przez Operatora Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2019 roku.

3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu w każdym czasie. Zmiana może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu w szczególności dodaniem nowych funkcjonalności Kreatora.

4. O zamianie Regulaminu Operator poinformuje Głównych Użytkowników i Użytkowników w wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż na 14 dni przed zmianą Regulaminu.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają wcześniejszego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w jego treści z zastrzeżeniem, że Strona przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia, na zasadach obowiązujących przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

7. Aktualny tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.ankieteo.pl/regulamin

Masz pytania
lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

phone

Zadzwoń

pn-pt

9:00-17:00

Marcin

+48 739 970 388

Przemek

+48 533 987 335

O firmie

SW Research Sp. z o. o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa
NIP: 7010357799
KRS: 000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział KRS.
System ankietowy Funkcje Integracje Cennik
Statystyki platformy Utworzonych ankiet: >385000 Zebranych wywiadów: >51000000 Wielkość panelu respondentów: 354000